Symposium ‘Als horen en zien je vergaan’.

Met dit symposium en het bijbehorende boek wilden we aandacht vragen voor de combinatie van slecht-ziend- en slechthorendheid bij ouderen. Dit is een probleem dat vaak niet erkend en herkend wordt.’

Zaterdag, 19 januari j.l. vond in de Jaarbeurs te Utrecht het symposium plaats, georganiseerd door de Oogvereni-ging OOR&OOG, participatiegroep DoofBlinden.
Het doel van dit symposium was aandacht vragen voor ouderen die op latere leeftijd slecht gaan horen èn zien. Kortweg genoemd: ouderdomsdoofblindheid.

Achtergrond

In december 2015 overleed de heer Harrie Overdijk, een zeer gewaardeerd bestuurslid van de participatiegroep DoofBlinden (pgDB). Hij was ook de medeoprichter van het blad Raakvlak, dat voor de leden gratis is. Na zijn overlijden liet hij pgDB een legaat na. Het toenmalige be-stuur heeft gemeend om hier een project van te maken met zijn gedachtegoed. Hij vond n.l. dat er voor ouderen die op latere leeftijd slecht gaan horen èn zien meer er-kenning, meer aandacht nodig was.

Harrie Overdijk Project (HOP)

Het project is als volgt verlopen. Het idee was om een pu-blieksvriendelijk boek te maken. Een boek met interviews van ouderen met doofblindheid, een mantelzorger, een ambulante begeleider, kleinkind en relevante informatie van zorginstellingen en de Oogvereniging OOR&OOG.
De titel van het boek: ‘Ongehoord & Ongezien’, een gids voor en over ouderen die op latere leeftijd slecht gaan horen èn zien.
De zus van Harrie, Helma Pascaud-Overdijk is hiervoor benaderd en heeft samen met Charlotte van de Molen-graft, voorzitter OOR&OOG inhoud gegeven aan dit pro-ject. De inhoud van het boek is door hen bepaald en de uitwerking er van laten doen door een professionele jour-nalist, een fotograaf en medewerkers van de Oogvereni-ging.
Het boek moest toch wel op een speciale manier onder de aandacht worden gebracht door middel van het overhan-digen van het eerste exemplaar aan een bekende Neder-lander. De heer Jan Terlouw heeft direct toegezegd dit boek te willen ontvangen.

Foto: Charlotte, Jan Terlouw, en Helma zitten op witte stoelen

‘Als horen en zien je vergaan’

En zo werd er zaterdag 19 januari 2019 in de Jaarbeurs een symposium gehouden. En we mogen zeggen… het was een succes! Een korte beschrijving volgt hieronder.

De start van het symposium was om 14.00 uur en eindig-de om 17.00 uur waarna een uurtje nazit was met borrel en hapje om elkaar te ontmoeten.

 

 • Joep Aarts, directeur van de Oogvereniging, was op een voortreffelijke wijze de dagvoorzitter.
 • Koos Meure, een 80+, en een ervaringsdeskundige ver-telde op een open, eerlijke en zelfs humoristische wijze zijn verhaal over het fenomeen ouderdomsdoofblind-heid. Het maakte indruk op het publiek.
 • Drs. Anna van Daalen, specialist ouderengeneeskunde, had het over ‘gezond ouder worden’. Zij nam ons ook mee in twee casussen van een vrouw die slechtziend was en een meneer die slechter hoorde. De kleine on-gemakken die grote gevolgen kunnen hebben.
 • Prof. Dr. Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde, pakte het publiek helemaal in met zijn zienswijze over het niet alleen kijken naar klachten, maar ook kijken naar leefplezier bij ouderen. Een belangrijke voorwaar-de hiervoor is menselijke relaties.
 • Helma en Charlotte hebben verteld wie Harrie Overdijk was en wat hij deed.
 • Helma overhandigde het eerste exemplaar aan de heer Jan Terlouw, oud-politicus en schrijver.
 • De heer Jan Terlouw sprak ons toe op zijn eigen indruk-wekkende wijze over het vertrouwen hebben in de mens, de overheid, de zorg en dat wij zeer zeker men-sen om ons heen moeten hebben voor kwaliteit van le-ven.
 • Last but not least: het symposium mag hierna afgelopen zijn, doch niet de aandacht voor de 3 O’s.

De O’s van Ouderen, Oren & Ogen in de vorm van een campagne om landelijk aandacht te vragen voor ouderdomsdoof-blindheid. Er is een oproep gedaan om mensen te vin-den die willen helpen. Er hebben er al meerdere interes-se getoond.
– De toneelgroep ‘Mooi Uitzicht’ van Kalorama hield twee keer een sketch van tien minuten. De acteurs en actri-ces zijn zelf visueel en auditief beperkt, wat toch een speciaal effect gaf aan het symposium.

Praktische feiten.

 • Er waren ruim 170 mensen aanwezig. weinig
  afmeldingen, de zaal was goed gevuld.
 • Veel mensen met doofblindheid
 • Zeker een derde van het totaal was professional vanuit
  de zorginstellingen.
 • Familie, vrienden en kennissen
 • Men kreeg een goodiebag met het boek ‘Ongehoord & Ongezien’, enkele folders van leveranciers en een geur-zakje gemaakt door de clienten van DB-connect.
 • Het boek ‘Ongehoord & Ongezien’ is bij de Oogvereni-ging te verkrijgen. Zie www.oogvereniging.nl/boek/
 • Het geld van het boek wordt ter beschikking gesteld aan de Campagne ‘Aandacht voor de 3 O’s’. Dit om de voor-lichters hun reiskosten te kunnen vergoeden.
 • mailadres Campagne: 3maalO@doofblinden.net

 

Namens de werkgroep HOP,
Helma Pascaud-Overdijk, Charlotte van de Molengraft en Theo Hendrikse